Klikk her for å komme til søknadsskjema

Søknadsfristen er i utgangspunktet satt til 15. april.
Dersom det er ledige plasser vil det være rullerende inntak etter dette.

Informasjonsmøte

Vi vil invitere til informasjonsmøte for nye søkere og foresatte.

 • Informasjonsmøte TTU Skien blir 19. januar
 • Informasjonsmøte TTU Porsgrunn blir 20. januar.

Påmeldingsskjema kommer her.

 

Inntak

Høsten 2022 tilbys 30 plasser i Skien og 30 plasser i Porsgrunn. Inntak til 9. og 10. trinn forutsetter ledige plasser. Søknad til alle trinn sendes inn via søknadsskjema lenger ned på siden. Søkere til 9. og 10. trinn innkalles til inntakstester sammen med søkere til 8. trinn.

Det formelle grunnlaget for inntaket finner du i skolens inntaksreglement. Dette er også grunnlaget for rangering av søkere ved oversøkning.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for skoleåret 2022 – 2023 er 15. mars 2022.

Skolepenger

Telemark Toppidrett Ungdomssskole er en friskole med idrettsprofil, dvs. en offentlig finansiert privat skole. Skolen mottar tilskudd tilsvarende 85% av skolens kostnad. Øvrige kostnader må dekkes gjennom egenbetaling. Skoleavgiften for skoleåret 2021 – 2022 er fastsatt til 19.000,- per år, fordelt på 4 fakturaer. Alle kostnader knyttet til skole- og idrettstilbud er dekket gjennom denne avgiften.

Tilbud/aksept

Dersom du tilbys skoleplass: Som bekreftelse på at du mottar skoleplass betales et administrasjonsgebyr på kr 1.000,-. Dette er et engangsgebyr som betales kun ved første gangs inntak/registrering ved skolen og gjelder arbeid knyttet til registrering og behandling av din søknad.

1. Generelle bestemmelser.

 • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.
 • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende. Søkere til 9. og 10. trinn må ha fullført henholdsvis 8. og 9. trinn i norsk skole eller tilsvarende.
 • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på skolens nettsted.
 • Skolestyret fastsetter elevantall for kommende skoleår innen 1. februar.
 • Søknadsfrist er 15. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet, dersom det er ledig plass. Dersom en eller flere elever slutter i løpet av høstsemesteret, kan det gjøres nytt inntak til ledige plasser fra og med oppstart av vårsemesteret.
 • Skolen ønsker elever med motivasjon for idrett, og at søkerens holdninger er i samsvar med Norges Idrettsforbunds verdigrunnlag.
 • Søkerne vil bli vurdert gjennom inntakssamlinger, der det vil bli lagt vekt på søkerens samlede idrettslige potensiale.
 • Inntakskomitéen består av rektor TTG og TTU, fagansvarlig idrett TTU og sportssjef TTG.
 • Beslutning om inntak er et enkeltvedtak, jf. Friskolelova § 3-1, sjette ledd og Forvaltningsloven §2. Klageinstans er departementet (delegert til fylkesmannen).

2. Prioritering ved oversøkning

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for styrke, koordinasjon, bevegelighet, hurtighet/spenst og utholdenhet blir gjennomført. Se Inntakstester for beskrivelse av poengskala, beregning og tester.

Ved oversøkning vektes søkere mot hverandre, på bakgrunn av poengsum oppnådd på aktuelle tester. Søker med høyere poengsum går foran søker med lavere poengsum.

For å sikre et variert klassemiljø, skal hvert kjønn være representert med minimum en andel på 1/3 per trinn.

Der det er oversøkning og søkere står likt etter at tester er gjennomført, vil følgende prioritering gjelde:

 1. Alderseffekt (den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv.)
 2. Søsken til nåværende elever
 3. Søsken av tidligere elever
 4. Barn av ansatte
 5. Loddtrekning

Venteliste utarbeidet iht. prioritering ved oversøking gjelder frem til høstferien.

Skien, 06.12.2016

Søkerne vurderes gjennom fysiske tester.

Inntaket foregår ved at søkerne gjennomfører tester i fire ulike kategorier:

 1. Bevegelighet og stabilitet
 2. Styrke
 3. Koordinasjon
 4. Hurtighet / spenst
 5. Utholdenhet

Les mer om inntakstestene her